Kulturarvslyftet i Karlsborg

Under Arbetsmarknadenhetens vingar växer och frodas
Kulturarvslyftet i Karlsborg.
Arbetsmarknadsenhetens främsta uppgift är att aktivt och professionellt stärka och stötta den enskilde individen och därmed främja den aktiva arbetslinjen. 


I dagsläget har Kulturarvslyftet medfört att elva personer fått anställning, varav fem personer från den prioriterade målgruppen och de övriga i samarbete med AME och arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna är av skiftande slag och de är lämpligav för både administratörer och praktiker.

Mål

Att öka anställningsbarheten hos de personer som arbetar i projektet, skapa nya kontakter och nätverk inom kulturområdet och den övriga arbetsmarknaden. Kunskaper och färdigheter som deltagarna tillgodogör sig under projektet kan de använda i kommande anställningar och entreprenörskap.

Arbetet omfattar bland annat att

Bygga upp ny kunskap om vårt kulturarv(bland annat källforskning, inventering, katalogisering och fotografering/digitalisering)
Vårda vårt lokala kulturarv (vård och reparation av byggnader, landskap, insatser i arkiv- och museisamlingar med mera)
Tillgängliggöra kulturminnen och kulturmiljöer (till exempel genom information, ge möjlighet till ökat öppethållande av museer och liknande)

Intressenter

Vi samarbetar just nu med flera hembygdsföreningar, idrottshistoriska sällskapet, Kyrkogårdsförvaltningen, Karlsborgs teatersällskap och Biografföreningen.

Inom den närmaste framtiden kommer vi gå vidare med bland annat Folke Dahlbergsällskapet, Allsångsföreningen och Granviks byalag.

Vi vill gärna uppmuntra fler kommuner att starta kulturarvsprojekt. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och berättar om de positiva effekter det fått för såväl deltagare som intressenter.